Общи условия

Правила за регистрация

2019_BG_16-07-2019-1

Условия за ползване на уебсайта

I. “Уебсайт” е сайтът https://grain-academy.com, който има за цел да представи и информира за ежегодно провеждащо се събитие – конференция Зърнена Академия. Уебсайтът предоставя възможност за регистрация на участник чрез изпращане на онлайн формуляр. Регистрация е възможна също чрез изпращане на имейл или чрез заявяване по телефон.

II.  “Оператор” на уебсайта е “Агрикор” ЕООД.

III.  Седалище и адрес на управление: Република България, Варна 9002, район Одесос, ул. “П.Каравелов” №22

IV.  Адрес за кореспонденция: Република България, Варна 9002, район Одесос, ул. “П.Каравелов” №22, телефон (052) 511 237, адрес на електронна поща: info@grain-academy.com

V.  Вписване в публични регистри: а)Търговски регистър към Агенцията по вписвания на Р.България: 175425685;  б)Регистър на администраторите на лични данни № 273890

VI.  Регистрация по ЗДДС:  BG175425685

VII. “Потребител” е всяко лице, посетило и използващо Уебсайта. На Потребителите се осигурява възможност за регистрация.

VIII. Общите условия (условията на ползване) съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Оператора по отношение на ползването на Уебсайта от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Уебсайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Уебсайта и е достъпен на следния URL адрес: https://grain-academy.com/bg/obshti-uslovia/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При регистрацията си Потребителите декларират и изрично посредством попълване на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.

IX. Уебсайтът и Услугите, които предоставя, могат да се използват само от Потребители, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. С използването на Уебсайта и Услугите Потребителите декларират, че са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство и че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.

X. Информационен бюлетин. Операторът си запазва правото да изпраща на Потребителите търговски съобщения за новини и друга важна информация във връзка със събитието. С предоставянето на адреса на електронната си поща и приемането на настоящите Общи условия Потребителите дават изричното си съгласие за получаване на търговски съобщения от Оператора. На Потребителите се осигурява възможност за отписване във всяко съобщение.

XI. Обработване на лични данни         
Операторът на Уебсайта спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Лични данни на физически лица се събират и обработват на основание чл.6 ал.1  и съблюдавайки принципите на чл.5 (1) от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиката за поверителност и защита на личните данни е подробно описана в Политика за поверителност и използване на бисквитки

XII. Други разпоредби
       XII.1. Общите условия и съдържанието на Уебсайта са достъпни за Потребителите на български език. В случай че преведената на английски или друг език версия на Общите условия или съдържанието на Уебсайта противоречи на българската версия, водеща сила има българската версия.

       XII.2. Операторът може да измени Общите условия по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени Услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия.

      XII.3. Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Оператора по повод ползването на Уебсайта, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Република България.

      XII.4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

Общите условия и правила за ползване са приети с решение на Управителя на “Агрикор” ЕООД и влизат в сила от 01.07.2019 г.