Общи условия

Правила за регистрация

I. Такса за регистрация

EUR 415.00

За регистрация и плащане до 5 септември 2022 /такса Early Saver/

*Цените са без ДДС

Регистрационната такса е за 1 (един) участник и включва:

Присъствие на конференцията Комплект информационни материали Пълен достъп до мобилното приложение на конференцията Симултанен превод  Обяд, кафе паузи и заключителен коктейл Срещи с колеги и бизнес партньори

II. Отстъпки

Ако броят на участниците от Вашата компания е повече от 3 (трима), имате право на индивидуална оферта. Свържете се с Организатора, за да получите уникален код за отстъпка, преди да завършите регистрацията си в уебсайта.

III. Методи на плащане

Регистрацията за конференцията може да се заплати с банков превод в български лева (1 EUR = 1.96 BGN).

IV. Анулиране на участие в Зърнена Академия 2022

Участникът може да отмени участието си в конференцията, като уведоми писмено Организатора своевременно. В зависимост от оставащото време до 27 октомври 2022, на участника може да бъде възстановена част от заплатената такса за регистрация, а именно:
IV.(1) повече от 45 дни преди началото на конференцията 70% от предплатената сума се връща на участника;
IV.(2) по-малко от 45 дни, но не по-малко от 30 дни преди началото на конференцията 50% от предплатената сума се връща на участника;
IV.(3) по-малко от 30 дни преди началото на конференцията предплатената сума не подлежи на връщане. В случай, че участникът не може да присъства на събитието, се допуска замяната му с друго лице от същата компания (след предварително уведомяване на Организатора).

V. Форс-мажор

V.1.Организаторът не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на програмата на събитието, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форс-мажор).
V.2.В случай, че Организаторът трябва да отмени провеждането на Зърнена Академия 2022 поради събитие, което е извън неговия контрол (непреодолима сила като например глобални пандемии, епидемии, войни, стачки, екстремни метеорологични условия, пожари или правителствени действия, напозволяващи провеждане на събития) всички такси за регистрация и такси за спонсорство ще бъдат възстановени на 50%.
V.3. В зависимост от ограниченията за пътуване Организаторът си запазва правото да променя програмата, обявените лектори и формата на провеждане на събитието.
V.4.В случай, че Организаторът трябва да анулира Зърнена Академия 2022 поради бъдещо огнище на COVID-19 или възможни мутации на вируса, Организаторът ще възстанови 50% от таксата за регистрация или спонсорство.

VI. Право на отказ от регистрация

VI.(1) Организаторът може да ограничи броя на участниците и си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже регистрации, чиито брой надхвърля дадено ограничение.
VI.(2) Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да отхвърли регистрации, без да е необходимо да посочва причината и без да носи никаква отговорност.

VII. Право на публикуване на авторски снимков и видео материал от събитието

С регистрацията си в конференцията Участникът дава изричното си и безвъзмездно разрешение и съгласие на Организатора да възпроизвежда, публикува и разпространява изображения, фотографии, снимки и видео материали, отразяващи събитието в уебсайта си и в партньорски сайтове, социални мрежи, обществени медии.

 

Важно!
  •  Участието в конференцията се счита за валидно само след завършване на регистрационния процес и потвърждение от Организатора на събитието за одобрена регистрация.
  • Всеки регистриран участник ще получи бадж със своето име, без който достъпът до конференцията няма да е възможен.
  • Зърнена Академия 2022 ще се проведе в сигурна и безопасна за здравето среда и в съответствие с всички действащи разпоредби в страната.

Условия за ползване на уебсайта

I. “Уебсайт” е сайтът https://grain-academy.com, който има за цел да представи и информира за ежегодно провеждащо се събитие – конференция Зърнена Академия. Уебсайтът предоставя възможност за регистрация на участник чрез изпращане на онлайн формуляр. Регистрация е възможна също чрез изпращане на имейл или чрез заявяване по телефон.

II.  “Оператор” на уебсайта е “Агрикор” ЕООД.

III.  Седалище и адрес на управление: Република България, Варна 9002, район Одесос, ул. “П.Каравелов” №22

IV.  Адрес за кореспонденция: Република България, Варна 9002, район Одесос, ул. “П.Каравелов” №22, телефон (052) 511 237, адрес на електронна поща: info@grain-academy.com

V.  Вписване в публични регистри: а)Търговски регистър към Агенцията по вписвания на Р.България: 175425685;  б)Регистър на администраторите на лични данни № 273890

VI.  Регистрация по ЗДДС:  BG175425685

VII. “Потребител” е всяко лице, посетило и използващо Уебсайта. На Потребителите се осигурява възможност за регистрация.

VIII. Общите условия (условията на ползване) съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Оператора по отношение на ползването на Уебсайта от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Уебсайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Уебсайта и е достъпен на следния URL адрес: https://grain-academy.com/bg/obshti-uslovia/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При регистрацията си Потребителите декларират и изрично посредством попълване на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.

IX. Уебсайтът и Услугите, които предоставя, могат да се използват само от Потребители, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. С използването на Уебсайта и Услугите Потребителите декларират, че са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство и че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.

X. Информационен бюлетин. Операторът си запазва правото да изпраща на Потребителите търговски съобщения за новини и друга важна информация във връзка със събитието. С предоставянето на адреса на електронната си поща и приемането на настоящите Общи условия Потребителите дават изричното си съгласие за получаване на търговски съобщения от Оператора. На Потребителите се осигурява възможност за отписване във всяко съобщение.

XI. Обработване на лични данни         
Операторът на Уебсайта спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Лични данни на физически лица се събират и обработват на основание чл.6 ал.1  и съблюдавайки принципите на чл.5 (1) от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиката за поверителност и защита на личните данни е подробно описана в Политика за поверителност и използване на бисквитки

XII. Други разпоредби
       XII.1. Общите условия и съдържанието на Уебсайта са достъпни за Потребителите на български език. В случай че преведената на английски или друг език версия на Общите условия или съдържанието на Уебсайта противоречи на българската версия, водеща сила има българската версия.

       XII.2. Операторът може да измени Общите условия по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени Услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия.

      XII.3. Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Оператора по повод ползването на Уебсайта, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Република България.

      XII.4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

Общите условия и правила за ползване са приети с решение на Управителя на “Агрикор” ЕООД и влизат в сила от 01.08.2022 г.

***Дата на последна редакция: 01.08.2022